Nakskov

  • Location: Nakskov, Denmark
  • Model: KRP-250wp
  • Units: 24000
  • Year Complete: 2015
  • Power (KWP): 6000